1. Нашият ангажимент относно вашите лични данни


1.1. Teilor ще обработва лични данни в съответствие с настоящата Политика GDPR/Политика за защита на личните данни („Политика GDPR”), съгласно действащото законодателство.


1.2. Политиката GDPR се основава на разпоредбите на Регламент № 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (“Общ регламент за защита на данните ” sau „GDPR“), който влезе в сила от 25 май 2018 г., както и на приложимото национално законодалетлство.


1.3. GDPR дефинира личните данни като „всякаква информация относно идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни “); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификационен елемент, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече специфични елементи, към неговата физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност“.


1.4. Teilor се ангажира да положи всички необходими грижи, за да приложи най-високите стандарти за поверителност и прозрачност по отношение на личните данни, които обработва в текущата си дейност. Пълната защита и прозрачност по отношение на обработката на вашите лични данни в нашия бизнес са нашите най-важни цели.


1.5. Моля, консултирайте се и с Политиката за използване на бисквитки, Политиката за видеонаблюдение, както и Общите условия, достъпни на уебсайта www.teilor.bg, които допълват настоящата Политика GDPR.


1.6. Всяка информация относно обработката на личните ви данни може да бъде поискана в писмена форма на адреса на гореспоменатото седалище или по електронна поща: gdpr@teilor.bg


2. Съгласие


2.1. Вашето използване на нашите услуги е предмет на настоящата Политика GDPR . Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате с условията на настоящата Политика GDPR. Целта на Политиката GDPR е да информира нашите клиенти относно начина на събиране, съхраняване и използване на лични данни.


3. Категории събирани лични данни


Личните данни, които обработваме в резултат на вашето използване на сайта, могат да включват:


• име, фамилия, серия и номер на лична карта, дата и място на пътуване, час на влизане и излизане, изображения, регистрирани от вашите системи за наблюдение (CCTV) и автомобила, в който пътувате (включително, но не само регистрационния номер на автомобила).


• подробности за вашите посещения на нашия уебсайт (в този смисъл ви препоръчваме да прочетете Политиката за бисквитките);


• друга информация, която ни изпращате, когато правите заявка на сайта или в резултат на изпращането й по имейл или телефон.


• необходимите данни за издаване на данъчни фактури, както и всякакви други съответни данни.


4. Начини на събиране на вашите лични данни


4.1. Събираме вашите данни относно в резултат на посещение на сайта www.teilor.bg, на пускането на онлайн поръчка или на посещение на нашите физически магазини.


4.1.1. Събираме и обработваме лични данни, свързани с име, фамилия, имейл адрес, телефон, за да поддържаме кореспонденция или комуникация с вас. По този начин, ако направите заявка по имейл или телефон, ние ще обработим вашите данни, за да я уредим.


4.1.2. В този контекст, ако ситуацията, изложена от вас за уреждане, го изисква, ще можем да предадем вашите данни за контакт на финансови и държавни институции, транспортни компании или пощенски клон.


4.2. Събираме вашите данни, получени в резултат на искане за връзка


4.2.1. Събираме лични данни, свързани с име, фамилия, имейл адрес, телефон, интерес за сключване на договори и които идват в резултат на факта, че сте поискали да се свържете с нас, като попълвате полетата на сайта.


4.2.2. В тази връзка нашите консултанти ще се свържат с вас, за да ви предоставят повече информация.


4.2.3. След попълване на формата за контакт, вашите данни се импортират в базата данни на Teilor.


4.2.4. Ако изрично сте дали съгласие личните ви данни да се обработват за маркетингови цели от Teilor, съответно за изпращане на бюлетини, информация за нашите продукти и услуги или събития, състезания, организирани от нас, Teilor или негови упълномощени лица ще обработят вашите данни за тази цел.


5. Целите, за които обработваме личните ви данни


Можем да събираме и обработваме лични данни за следните цели:


• предлагане на нашите продукти и услуги;


• изпращане на покани за организирани събития;


• спазване на нашите законови задължения (като задължения за водене на счетоводни регистри и подкрепящи документи);


• анализиране, подобряване на нашите услуги и комуникации към вас;


• защита на сигурността и управлението на уебсайтове и други системи, предотвратяване и откриване на заплахи за сигурността, измами или други престъпни или злонамерени дейности;


• предаването им на трети страни, ако изрично сте дали съгласието си;


• маркетингови кампании, проучвания на клиенти, пазарен анализ, томболи, състезания или други промоционални дейности или събития, ако изрично сте дали съгласието си;


• осигуряване на физическа сигурност на пространствата, съгласно специалното законодателство, приложимо в тази област;


• връзката с публичните власти, съгласно приложимите правни норми по граждански и наказателни дела;


• за каквато и да е цел, свързана и/или спомагателна с/на някоя от горепосочените или друга цел, за която са ни предоставени вашите лични данни.


6. Директен маркетинг


6.1. Промотираме нашите услуги за вас и другите. Използваме информация за клиентите, за да изпращаме покани и съобщения, които популяризират продуктите и услугите, които предлагаме.


6.2. Във всички случаи ще можете да се отпишете от получаването на маркетингова информация, като осъществите достъп до връзката за отписване, която ще намерите във всяка такава комуникация, или като изпратите писмено искане до горепосоченото седалище или до имейл адреса: gdpr@teilor.bg


6.3. Моля, обърнете внимание, че в случай на заявка за отписване може да има период до 48/72 часа, в рамките на който е възможно да се получи допълнителна информация или маркетингови съобщения, поради причини, свързани с функционирането на промените в системата. Отписването от маркетингови имейли не ви пречи да продължите да изпращате имейли за сделки, чрез които можем да ви информираме за състоянието на сделката, която можем да сключим.


7. Споделяне и прехвърляне на личните ви данни


7.1. Можем да предоставим достъп до лични данни, които ни предоставяте като наши упълномощени лица, въз основа на сключени за тази цел договори, но ние ще запазим контрола върху вашите лични данни и ще използваме подходящи предпазни мерки, в съответствие с приложимото законодателство, за да гарантираме целостта и сигурността на вашите лични данни.


7.2. Можем също така да разкрием вашите лични данни, когато ни инструктирате или ни дадете разрешение за това или когато това се изисква от приложимото законодателство, искания от съдебни или официални органи за това, или с цел разследване на измамни или престъпни, действителни или подозирани.


7.3. Няма да прехвърляме лични данни извън ЕИП, освен ако за прехвърлянето не се прилагат една или повече посочени гаранции или изключения, т.е. решение за адекватност, щит за поверителност - Privacy Shield, задължителни корпоративни правила.


7.4. При липса на решение за адекватност, членството в щита за поверителност, задължителните корпоративни правила, прехвърлянето на лични данни в трета държава или в международна организация се извършва само при следните условия:


7.4.1. субектът на данни изрично се е съгласил с предложеното прехвърляне, след като е бил информиран за възможните рискове от такива прехвърляния за субекта на данни, поради липсата на подходящо решение и подходящи мерки за сигурност;


7.4.2. прехвърлянето е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данни и администратора или за изпълнението на преддоговорни договорености, приети по искане на субекта на данни;


7.4.3. прехвърлянето е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данни между администратора и друго физическо или юридическо лице;


7.4.4. прехвърлянето е необходимо по важни причини от обществен интерес;


7.4.5. прехвърлянето е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове.


8. Съхранение и осигуряване на сигурност на личните данни


8.1. Осигуряването на поверителност на личните данни, които ни изпращате, е важна грижа за нас. Внедрихме технически и организационни мерки за поддържане на поверителността и сигурността на вашите лични данни, в съответствие с нашите вътрешни процедури относно съхранението, разкриването и достъпа до лични данни. Личните данни могат да се съхраняват в нашите системи за технологии за лични данни, тези на нашите изпълнители или на хартиен носител, за период от 5 години или друг период в съответствие с приложимите законови разпоредби.


8.2. Уебсайтът www.teilor.bg е защитен от стандартната система за криптиране SSL (Secure Socket Layer). Тази технология криптира всички ваши лични данни, които прехвърляте на Teilor.


9. Вашите права


9.1. Бихме искали да ви информираме, че в рамките на новите регламенти за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент за защита на данните ЕС 679/2016, ако обработваме личните ви данни, имате следните права, изброени по-долу, както на всички други приложими законни права:


• правото на достъп, предвидено в чл. 15 от GDPR, въз основа на което можете да поискате от нас безплатно да потвърдим дали обработваме или не лични данни, които ви засягат. Можете също така да поискате от нас копие от данните, които обработваме за вас. Заявленията трябва да включват подходяща информация, за да могат да ви идентифицират в нашата база данни. Ще разрешим искането ви в рамките на законовия срок;


• правото на информация - предполага информацията по сбит, прозрачен и лесно достъпен начин на субектите на данни по отношение на обработваните данни;


• правото на коригиране, предвидено в чл. 16 от GDPR, което можете да упражните, като формулирате заявка, с която можете да поискате от нас да модифицираме информацията, която вече имаме за вас. Можете да направите такава заявка, когато забележите, че вашите данни са непълни или неточни;


• правото за ограничаване на обработката, предвидено в чл. 18 от GDPR, които можете да упражнявате, когато оспорвате точността на данните, считайте, че обработването е незаконно или се противопоставяте на изтриването на данните. След упражняването на това право, ние все още ще можем да съхраняваме вашите данни, като извършването на други операции по обработка е възможно само с ваше съгласие, с изключение на случаите, изрично предвидени от закона;;


• правото на преносимост, предвидено в чл. 20 от GDPR, което можете да упражнявате само за случаите, когато обработката се основава на вашето съгласие или договор и само ако данните ви се обработват с автоматизирани средства. Ако отговаряте на условията, можете да ни изпратите заявка за пренос на данни до желания от вас оператор;


• правото да се противопоставяте на обработката на данни за маркетингови цели, предвидено в чл. 21 от GDPR. Можете да упражните това право по всяко време и ние гарантираме, че вашите данни повече няма да бъдат обработвани за тази цел. Въпреки това може да отнеме разумен период от време (до 72 часа), за да се регистрирате и разрешите заявката си и пак можете да получавате маркетингова информация от нас;


• правото на заличаване, предвидено в чл. 17 от GDPR, въз основа на което имаме задължението да изтрием личните данни, които обработваме за вас. Това право не е абсолютно, тъй като е приложимо само в определени ситуации, изрично предвидени от закона. Когато правите заявка за изтриване, моля, имайте предвид, че изтриването им може да бъде сложен процес.


• правото да се обърнете към Националния орган за надзор на личните данни, румънски публичен орган, със седалище на бул. Г-рал Георге Магеру 28-30, сектор 1, пощенски код 010336, Букурещ, Румъния, уеб страница http://www.dataprotection.bg, който има за цел да защитава основните права и свободи на лицата, особено правото на личен живот, семейството и личния живот, във връзка с обработката на лични данни и свободното движение на такива данни („ANSPDCP“), ако подадете сигнал за нарушение на GDPR.


9.2. За да упражните тези права, моля, изпратете ни писмено искане до горепосоченото дружествено седалище или на електронен адрес: gdpr@teilor.bg, с тема ˝Искане на лична информация˝.


Също така, ако искате да оттеглите съгласието си за целите на директния маркетинг, можете да използвате опцията „отписване“, която е включена във всяка маркетингова комуникация.


10. Актуализиране на ПолитикатаGDPR


Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за защита на данните, за да отразява тя всякакви промени в начина, по който обработваме вашите лични данни или промени в законовите изисквания.


В случай на такава промяна, ние ще покажем на нашия уебсайт www.teilor.bg модифицираната версия на Политиката GDPR и/или ще я направим достъпна по друг начин.


11. Контакт


За допълнителна информация относно съдържанието на политиката GDPR, моля, свържете се с нас писмено на адреса на гореспоменатото седалище или по имейл: gdpr@teilor.bg